Zobacz podgałęzie

Sierpc, 17.09.2021

Zapytanie ofertowe

Tytuł zamówienia

Przeprowadzenie szkoleń dla rodzin współpracujących z PCPR w Sierpcu, w tym rodzin zastępczych

Termin składania ofert

23.09.2021r. do godziny 14.00

 

Miejsce i sposób składania ofert

Pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a

z dopiskiem na kopercie „zapytanie ofertowe” lub e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu z tematem „zapytanie ofertowe”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Renata Wierzbicka/ Patrycja Lewandowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

24 275-76-60

Cel zamówienia

Realizacja poradnictwa specjalistycznego oraz działań profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie szkoleń:

Część I

  1. Babcia i Dziadek rodziną zastępczą - specyfika rodziny: rola babci i dziadka w rodzinie zastępczej, więzi rodzinne- relacja czy nadopiekuńczość, różnice kulturowe w wychowaniu dzieci i wnuków, dziadek i babcia to nie rodzic – w aspekcie ról w rodzinie, zasady w rodzinie zastępczej spokrewnionej ważny aspekt funkcjonowania, rodzice zastępczy spokrewnieni a rodzice dziecka, konflikty w rodzinie, zamieszkiwanie rodziców zastępczych i biologicznych, dobro dziecka a łamanie zasad w rodzinie, niebezpieczeństwa spowodowane brakiem współpracy, problemy dzieci w okresie dojrzewania, trudności wychowawcze.

Cześć II

  1. Szkolenie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom z uwzględnieniem uzależnień od substancji (narkotyków i dopalaczy) oraz uzależnień czynnościowych (komputer, internet) i cyberprzemocy:

Blok I. Uzależnienie od dopalaczy i narkotyków.

 1. Co to jest uzależnienie: definicja pojęcia; objawy uzależnienia; wyznaczenie granicy pomiędzy uzależnieniem a przyzwyczajeniem; dlaczego się uzależniamy?; kto może się uzależnić?; grupy ryzyka; mechanizmy kierujące osobą uzależnioną,

 2. Ryzykowne i szkodliwe zażywanie środków o działaniu psychoaktywnym: fizjologiczne oddziaływanie narkotyków na organizm, kryteria ryzykownego i szkodliwego zażywania narkotyków, szkody związane z używaniem środków psychoaktywnych.

 3. Współuzależnienie jako sposób przystosowania do życia z osobą uzależnioną: wpływ uzależnienia na funkcjonowanie rodziny, cechy i konsekwencje zdrowotne współuzależnienia, możliwości pomocy psychologicznej członkom rodziny z problemem uzależnienia (m.in. rola ruchu samopomocowego)

 4. Problem dopalaczy w Polsce: charakterystyka dopalaczy- czym się różnią od znanych narkotyków?, trendy w systemach dystrybucji, prezentacja próbek, działanie wybranych środków, konsekwencje wzięcia.

 5. Wczesne rozpoznanie i diagnoza problemu stosowania narkotyków i dopalaczy: pierwsze sygnały wskazujące na zażywanie, omówienie sposobów wczesnej interwencji, domowa profilaktyka.

 6. Leczenie uzależnienia – najważniejsze fakty.

Blok II. Cyberprzemoc i uzależnienia czynnościowe: cyberzagrożenia we współczesnym świecie, rodzaje przemocy rówieśniczej z wykorzystaniem mediów- definiowanie i symptomy, nowe e-patologie: sexting, happy slapping i inne, prawo a cyberprzemoc- przegląd klasyfikacji karnych wybranych zachowań, mobbing rówieśniczyo- analiza przypadku, diagnoza doświadczania mobbingu w środowisku szkolnym- rodzic jako część systemu antymobbingowego w szkole, pomoc uczestnikom trójkąta przemocy- zasady i możliwości, uzależnienie od komputera, internetu, komórki jako formy uzależnienia czynnościowego: definicja uzależnienia czynnościowego, symptomy uzależnienia czynnościowego, kto może się uzależnić? grupy ryzyka, mechanizmy kierujące osobą uzależnioną, diagnoza uzależnień czynnościowych, pomoc dzieciom i młodzieży uzależnionym czynnościowo- zasady pracy specjalistów.

Część III

  1. Szkolenie z zakresu profilaktyki przemocy i zaburzeń zachowania

Blok I. Profilaktyka przemocy i zaburzeń odżywiania.

 1. Diagnoza i przeciwdziałanie przemocy- dziecko jako ofiara / sprawca przemocy: rozpoznawanie zachowań agresywnych i konfliktowych, algorytm postępowania w sytuacjach doświadczania/stosowania przemocy, metody pracy z agresywnym dzieckiem, uwrażliwienie dzieci i młodzieży na konsekwencje zachowań agresywnych,

 2. Problematyka stosowania środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzieży: symptomy problemu, jak zareagować (aspekt prawny), jak rozmawiać, jaką alternatywę zaproponować? formy pomocy zinstytucjonalizowanej.

 3. Zasady racjonalnego żywienia: „trójkąt dobrego samopoczucia” jako podstawa zachowania higieny psychicznej i fizycznej; rola zbilansowanej diety w rozwoju psychofizjologicznym dziecka; racjonalne żywienie, prezentacja podstawowych zasad i wskazówek żywieniowych; bilans kaloryczny, konstruowanie przykładowych jadłospisów z uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży; zaburzenia żywienia- przegląd chorób, diagnoza, postępowanie, i możliwości pomocy.

Blok II. Rozwój psychoseksulany dziecka i zaburzenia zachowania oraz emocji.

  1. Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży- co jest naturalne a co nie? czym jest seksualność, płeć, rozwój psychoseksualny? co oznacza posiadanie płci? przebieg rozwoju psychoseksualnego z uwzględnieniem kolejnych faz; zaburzenia identyfikacji płciowej; przejawy dziecięcej seksualności, funkcje i cele zachowań seksualnych u dzieci; granice normalnej aktywności seksualnej u dzieci i młodzieży- wskazówki dla opiekunów; zadania rodzica w kształtowaniu prawidłowej roli płciowej i postaw seksualnych u dzieci i młodzieży; masturbacja, inicjacja seksualna, seks a moralność i inne trudne tematy- zasady rozmowy z dziećmi i młodzieżą.

  2. Zaburzenia zachowania i emocji: definicja, kryteria i klasyfikacja zaburzeń zachowania i emocji u dzieci i młodzieży; źródła zachowań zaburzonych; rozpoznawanie zaburzeń zachowania i emocji; terapia i profilaktyka.

Blok III. Trauma i konsekwencje jej doświadczenia przez dziecko.

 1. Traumatyczne wydarzenia w życiu dziecka: trauma i uraz, traumatyczna utrata- czym są? Jak doświadczają ich dzieci i młodzież? klasyfikacja zdarzeń traumatycznych, typologia rodzina traumatyzujących, stres traumatyczny u dzieci- PTSD w pigułce, z uwzględnieniem form pomocy, sposoby radzenia sobie z traumą przez dzieci i młodzież

 2. DDA

 3. Tendencja samobójcze dzieci i młodzieży- rola opiekuna w przeciwdziałaniu i niesieniu pomocy.

 4. Trauma dzieciństwa a zaburzenia osobowości w tym borderline- diagnoza i możliwości terapii.

 5. Powrót do normalności- warunki, czynniki chroniące, rola opiekuna.

 6. Mądre wychowanie- teoria i praktyka.

 

Cechy przedmiotu zamówienia:

 1. Warsztaty prowadzone w grupach około 15 osób.

 2. Preferowany harmonogram prowadzenia ww. zajęć 4h szkoleniowe, przeprowadzenie warsztatów w okresie od 27.09.2021 – 15.12.2021; szczegółowe terminy zostaną ustalone z wybranym wykonawcą.

 3. Miejsce realizacji warsztatów: Sierpc

 4. Warsztaty mają być zorganizowane i przeprowadzone z zachowaniem zasad epidemiologicznych.

 5. Wykonawca zapewnia salę gwarantującą bezpieczne i wygodne realizowanie zajęć warsztatowych, z łazienką, toaletą dostępną dla osób z niepełnosprawnością

 6. Wykonawca ma zapewnić catering dla uczestników warsztatów (przekąski, napoje ciepłe, zimne),

 7. Wykonawca zapewnia dla każdego uczestnika materiały edukacyjne, szkoleniowe oraz materiały papiernicze i piśmiennicze (teczka, notes, długopis itp.).

 

Kod CPV

80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

Harmonogram realizacji zamówienia

27.09.2021-15.12.2021

Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi:

 1. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych

 2. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 3. posiadać wykształcenie wyższe psychologiczne/pedagogiczne

 4. udokumentowany staż - minimum 3-letni - w pracy w zawodzie trenera szkoleniowego w zakresie samorozwoju, nauk pedagogicznych, pieczy zastępczej, pomocy społecznej, pracy z klientem pomocy społecznej

 5. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, a w szczególności powinien w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonywać czynności zbieżne z przedmiotem zamówienia, tj. przeprowadzić min. 10 szkoleń dla klientów pomocy społecznej i systemu pieczy zastępczej

 6. posiadać udokumentowany staż - co najmniej 2 letni - w instytucjach realizujących zadania na rzecz dziecka i rodziny

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń. Wykonawca, który nie spełni określonych powyżej warunków zostanie odrzucony z udziału w postępowaniu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia informacji zawartych w dokumentach.

 

Zadania i obowiązki Wykonawcy:

 1. rzetelne przeprowadzenie zajęć grupowych,

 2. zapewnienie sali gwarantującej bezpieczne i wygodne realizowanie zajęć warsztatowych z poczęstunkiem, z łazienką, toaletą dostępną dla osób z niepełnosprawnością,

 3. zapewnienie poczęstunku dla uczestników przez cały czas trwania zajęć (przekąski, napoje ciepłe, zimne),

 4. podpisanie kontraktu z każdym uczestnikiem warsztatów

 5. przygotowanie materiałów edukacyjnych dla każdego uczestnika

 6. prowadzenie list obecności na zajęciach

 7. przeprowadzenie ewaluacji pre- post dla każdego uczestnika

 8. sporządzenie – na podstawie ankiet – raportu ewaluacyjnego zawierającego ocenę rezultatów, wykaz zastosowanych narządzi pracy, liczbę zrealizowanych godzin oraz określenie dalszych obszarów rozwoju dla uczestników,

 9. przekazanie Zamawiającemu całej dokumentacji po zakończeniu , w tym kopii zaświadczeń dla uczestników.

 

Warunki zmiany umowy

dopuszcza się zmianę umowy w przedmiocie terminu wykonania, ilości uczestników, miejsca wykonania, osób wykonujących zamówienie, dopuszcza się unieważnienie postępowania

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

 1. formularz ofertowy- załącznik nr 1

 2. udokumentowanie doświadczenia zawodowego oraz wykształcenia

 3. konspekty zajęć pakiet edukacyjny dla uczestników

 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych – załącznik nr 2

 5. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych – załącznik nr 3.

 

Kryteria oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena 100%

C= najniższa cena spośród cen wykonawców we wszystkich złożonych ofertach w danym postępowaniu/ cena zaproponowana przez danego wykonawcę *100

 

Postanowienia końcowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego oraz unieważnienia postępowania.

2. Zamawiający dopuszcza składnie ofert w częściach na poszczególne szkolenia.

2.Wymogi dotyczące oferty:

a) Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub w sposób trwały i czytelny oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

b) ofertę składa się na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

c) Upoważnienie do podpisania oferty w imieniu wykonawcy (o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty na przykład wydruk informacji z KRS) powinno być w oryginale dołączone do oferty.

d) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

e) Do oferty wykonawca załącza wymagane niniejszym zapytaniem ofertowym załączniki.

f) Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

g) Oferenci, którzy złożyli oferty niekompletne - to jest nie zawierające załączników wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną wezwani do uzupełnienia oferty w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Oferta wykonawcy, który nie uzupełnił oferty w terminie zostanie odrzucona.

h) Oczywiste omyłki pisarskie Zamawiający jest uprawniony poprawić, przy czym za omyłkę pisarską nie będą uznawane jakiekolwiek omyłki dotyczące ceny ofertowej. Oferta zawierające błędy w cenie ofertowej zostanie odrzucona.

i) Oferta sporządzona niezgodnie z treścią niniejszego zapytania, oferta złożona po terminie jak też oferta złożona przez wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu nie będzie oceniana.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

4. Zamawiający powiadomi na piśmie, pocztą elektroniczną o wyborze oferty wszystkich oferentów, którzy ubiegali się o zamówienie.

5. Oferent, który przedstawił ofertę wybraną przez Zamawiającego, jako najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do podpisania umowy załącznik nr 2 w terminie do dnia 27.09. 2021r.

6. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

7. Upublicznienie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji żadnej z ofert złożonych przez Oferentów oraz zawarcia umowy z Oferentem, jak również składania wyjaśnień co do powodów lub odrzucenia oferty, Zamawiający jest uprawniony unieważnić zapytanie w każdym czasie.

8. Składając ofertę w postępowaniu, którego dotyczy niniejsze zapytanie Oferent akceptuje powyższe oraz akceptuje w szczególności, że Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

9. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do negocjacji z oferentami w wypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. W przypadku wpływu dwóch ofert o identycznej cenie Zamawiający będzie negocjował pisemnie z Wykonawcami. Wykonawca będzie mógł złożyć tylko jedną ofertę w trakcie negocjacji.

Zamawiający

Powiat Sierpecki, POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a

tel. (024) 275 76 60

e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu

Klauzula informacyjna: dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych RODO (Dz.U. UE.L. z 2016 r., nr 119, str.1) w sposób i w zakresie opisanym szczegółowo na stronie BIP PCPR w Sierpcu (http://www.pcprsierpc.bip.org.pl/)


 


 

 

 

FORMULARZ OFERTY

w postępowaniu o wartości zamówienia

nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 4 p. 8 ustawy Pzp

Przeprowadzenie szkoleń dla rodzin współpracujących z PCPR w Sierpcu, w tym rodzin zastępczych

 

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

NIP: .....................................................................................................

REGON: ..............................................................................................

Numer rachunku bankowego: .......................................................................................

 

2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Cena brutto za 1h (45 min.)…………………………………………………………………...

3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

 1. ………………………………………………………………

 1. ...................................................................................................

 2. ...................................................................................................

 3. ...................................................................................................

4. Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą.

 

Miejscowość ............................, dnia .................................... 2021 roku.

 

 

 

........................................................................

(pieczęć/podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)


 


 


 


 


 


 


 

Oświadczam, że:

 • Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 • Deklaruję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zamówienia zamieszczonym w zaproszeniu do złożenia oferty.

 • Zaproponowana cena będzie obowiązywała przez cały okres realizacji umowy, rozliczenie nastąpi na podstawie podanej kalkulacji szczegółowej (ceny jednostkowej) a wysokość wynagrodzenia ogółem będzie uzależniona od wypracowanej liczby godzin.

 • Dotrzymam terminu realizacji zamówienia.

 • Posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje do wykonania zamówienia.


 

…………………………………………………………..………………………..

(data i podpis osoby uprawnionej/ Wykonawców)


 

OŚWIADCZENIA

Oświadczam co następuje:

 • posiadam uprawnienia określone przepisami prawa do przeprowadzenia szkolenia dla rodzin współpracujących z PCPR w Sierpcu, w tym rodzin zastępczych.

 • posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych;

 • pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k. za zeznanie nieprawdy 
  lub zatajenie prawdy oświadczam, że nie byłam/em karana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • posiadam nieposzlakowaną opinię;

 • nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia tj. moja sytuacja ekonomiczna pozwala na właściwe wykonanie zamówienia;

 • posiadam wiedzę i doświadczenie;

 • dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (usługę wykonam osobiście TAK / NIE );

 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia niniejszego postępowania.

 • zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną.


                                                                                                                                                                                                         Agnieszka Gorczyca 

                                                                                                                                                                                                                      -/-

                                                                                                                                                                                                            Dyrektor PCPR 
 


 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Lewandowska Patrycja
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-09-17 12:00:51
 • Informacja zaktualizowana przez: Lewandowska Patrycja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-17 12:03:54
 • Liczba odsłon: 607
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 702803]

przewiń do góry