INTERWENCJA KRYZYSOWA

Jeśli:
- znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej,
- masz problemy, coś Cię martwi, czujesz się bezsilny i osamotniony,
- czujesz, że wyczerpałeś swoje możliwości do poradzenia sobie z trudnościami i wyzwaniami,
- masz poczucie, że utraciłeś kontrolę nad swoim życiem,

możliwe, że doświadczasz kryzysu.

Czym jest kryzys?
Kryzys to stan przejściowy związany z poczuciem braku równowagi wewnętrznej oraz postrzeganiem i przeżywaniem sytuacji jako krytycznej, czyli takiej, z którą człowiek nie potrafi sobie poradzić za pomocą dotychczasowych metod rozwiązywania problemów.

Stan kryzysu wpływa na pojawienie się zaburzeń na poziomie afektywnym (emocjonalnym), poznawczym (myśli) i behawioralnym (działania). Na pojawienie się kryzysu wpływa wiele czynników, dlatego też jego rozwiązanie wymaga indywidualnego podejścia odpowiedniego dla danej osoby.

Rodzaje kryzysów

Kryzysy ze względu na ich pochodzenie możemy podzielić na: kryzysy rozwojowe, sytuacyjne, egzystencjalne i środowiskowe.

Kryzysy sytuacyjne pojawiają się nagle i są nieprzewidywalne. Należą do nich sytuacje nadzwyczajne, rzadkie, takie, których człowiek nie jest wstanie przewidzieć ani też ich kontrolować. Mogą one zaistnieć po takich wydarzeniach jak np: utrata pracy, wypadek, śmierć bliskiej osoby, choroba, gwałt.

Kryzysy rozwojowe to wydarzenia związane z naturalnymi zmianami zachodzącymi w toku rozwoju człowieka. To zdarzenia, momenty przechodzenia z jednego etapu rozwoju do kolejnego. Przykładem kryzysu rozwojowego może być na przykład reakcja na urodzenie dziecka, ukończenie studiów, przejście na emeryturę.

Kryzysy egzystencjalne powiązane są z wewnętrznymi konfliktami i lękami związanymi z ważnymi aspektami życia danej osoby, poczuciem jej niezależności, autonomii i zaangażowania. Tego rodzaju kryzysy pojawiają się wraz z uświadomieniem sobie utraconych w życiu możliwości. Występują w określonych momentach życia człowieka najczęściej, gdy dokonuje on bilansu swojego życia.

Kryzysy środowiskowe wywołane są przez naturalną bądź spowodowaną przez człowieka katastrofę mającą negatywny wpływ na życie człowieka bądź grupy osób zamieszkujących w danym środowisku. Przykładem tego typu kryzysów są: trzęsienia ziemi, powodzie, pożary, susza, wojna, epidemia.

Czym jest interwencja kryzysowa?
Interwencja kryzysowa to forma pomocy psychologicznej będąca działaniem doraźnym, krótkoterminowym, zmierzającym do udzielenia natychmiastowej pomocy osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Kontakt ze specjalistą zapewnia możliwość doświadczenia wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa i zredukowania lęku osoby znajdującej się w kryzysie. Głównym celem pracy interwencyjnej jest rozwiązanie kryzysu, poprzez zrozumienia wydarzenia krytycznego, poszerzenie pola świadomości, dokonanie oceny możliwości poradzenia sobie z kryzysem przy jednoczesnym wydobyciu zasobów osoby przeżywającej kryzys.

Po bezpłatną pomoc w ramach interwencji kryzysowej możesz się zwrócić do nas.
Do kogo kierowana jest pomoc?
Z oferty mogą korzystać osoby, które znalazły się w nagłym lub przewlekłym kryzysie psychicznym, a w szczególności:
- osoby i członkowie rodzin dotkniętych przemocą,
- osoby przezywające trudności małżeńskie/partnerskie lub trudności w kontaktach z dziećmi,
- osoby przeciążone psychicznie, obarczone następstwami wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim i rodziny, żyjące w stanie przewlekłego stresu,
- ofiary, świadkowie i uczestnicy wypadków komunikacyjnych, pożarów, katastrof przemysłowych i naturalnych, itp.,
- ofiary i świadkowie napadów, gwałtów i innych przestępstw,
- bliscy osób doświadczających powyższych zdarzeń.

Pomoc jest bezpłatna i udzielana jest bez względu na posiadany dochód.

Udzielana jest pomoc psychologiczna, poradnictwo socjalne, prawne osób, u których wystąpił stan kryzysu psychologicznego. Świadczona pomoc psychologiczna ma charakter krótkoterminowy. Pomoc prawna i psychiatryczna poprzedzona jest konsultacją z psychologiem. Osoby zainteresowane pomocą mogą umówić się na spotkanie drogą telefoniczną bądź zgłosić osobiście bez wcześniejszego zapisu.

W ofercie znajduje się szeroko pojęta pomoc psychologiczna, psychoterapeutyczna, prawna dla osób dorosłych doznających przemocy w rodzinie jak i osób stosujących przemoc. Prowadzone są indywidualne działania wspierające (krótkoterminowe), jak również oddziaływania grupowe, tj.: grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie, działania korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie, konsultacje i terapie dla par/rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie. O naborze do grup będziemy informować w zakładce Aktualności.

W razie pytań dotyczących wsparcia w ramach interwencji kryzysowej skontaktuj się z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, email: pcpr.sierpc@wp.pl, tel. 24 275 76 60

Baza teleadresowa instytucji pomagających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
 

Zespoły Interdyscyplinarne, działajace na terenie województwa mazowieckiego
Zespoły_Interdyscyplinarne_działajace_na_terenie_województwa_mazowieckiego (2).pdf

 

WYKAZ OŚRODKÓW WSPARCIA UDZIELAJĄCYCH POMOCY OSOBOM I RODZINOM DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY W RODZINIE?_2021
WYKAZ?_OŚRODKÓW?_WSPARCIA?_UDZIELAJĄCYCH?_POMOCY?_OSOBOM?_I?_RODZINOM?_DOŚWIADCZAJĄCYM?_PRZEMOCY?_W?_RODZINIE?_2021.xls 0.05MB

 

Domy dla samotnych matek z dziećmi 2021
Domy?_dla?_samotnych?_matek?_z?_dziećmi?_2021.docx 0.01MB

 

PUNKTY INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE 2021
PUNKTY?_INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE?_2021.xlsx 0.02MB

 

PODMIOTY REALIZUJĄCE PROGRAMY KOREKCYJNO-EDUKACYJNE I PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNE 2021
PODMIOTY?_REALIZUJĄCE?_PROGRAMY?_KOREKCYJNO-EDUKACYJNE?_i?_PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNE?_2021.xlsx 0.01MB

 

OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 2021
OŚRODKI?_INTERWENCJI?_KRYZYSOWEJ?_2021.xls 0.04MB

 

Organizacje pozarządowe świadczące pomoc osobom doświadczającycm przemocy w rodzinie 2021
Ogranizacje?_pozarządowe?_świadczace?_pomoc?_osobom?_doświadczającym?_przemocy?_w?_rodzinie2021.xlsx 0.03MB

 

BAZA MIEJSC NOCLEGOWYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE
BAZA?_MIEJSC?_NOCLEGOWYCH?_DLA?_OSÓB?_STOSUJĄCYCH?_PRZEMOC?_W?_RODZINIE.xls 0.04MB

 

Baza danych Ośrodków Pomocy Społecznej
Baza?_danych?_Ośrodków?_Pomocy?_Społecznej.xls 0.23MB

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Lewandowska Patrycja
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-09-30 10:04:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Lewandowska Patrycja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-09-30 10:14:52
  • Liczba odsłon: 584
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 702537]

przewiń do góry