Zobacz podgałęzie

Sierpc, 12.10.2021

Zapytanie ofertowe

Tytuł zamówienia Przeprowadzenie szkolenia „Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej”

Termin składania ofert 18.10.2021r. Do godziny 13.00.

 

Miejsce i sposób składania ofert

Pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a

z dopiskiem na kopercie „zapytanie ofertowe” lub e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu z tematem „zapytanie ofertowe”

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Patrycja Lewandowska/Renata Wierzbicka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

24 275 76 60

Cel zamówienia

Realizacja poradnictwa specjalistycznego oraz szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu; doradztwa metodycznego dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu

Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie szkolenia „Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej”

Szkolenie ma uwzględniać:

zmiany wprowadzone ustawą o doręczeniach elektronicznych oraz postępowanie administracyjne w czasie epidemii Covid-19,

pełnomocnictwa,

terminy, doręczenia, obliczanie terminów do załatwienia sprawy;

rodzaje, elementy zasady wysyłania zawiadomień

elementy wezwania i jego forma,

uprawnienia organu i uprawnienia stron,

terminy załatwienia sprawy i doręczenia decyzji,

poświadczanie odpisów oryginałów dokumentów (ustalenie istnienia oryginału, weryfikacja identyczności oryginału i odpisu, elementy poświadczenia, odmowa poświadczenia).

procedury postępowania wyjaśniającego i dowodowego, przesłuchania stron oraz zasad wydawania decyzji (elementy konieczne decyzji, wadliwość istotna i nieistotna) i postanowienia,

zawiadomienie o niespełnieniu przesłanek do wydania decyzji (obowiązek sporządzenia informacji, wskazanie przesłanek wymagających udowodnienia, wyznaczenie terminu),

mediacja (elementy postanowienia, treść i przebieg mediacji, protokół z mediacji).

praktyczne przykłady stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego w jednostkach pomocy społecznej Decyzja administracyjna i jej pouczenie ).

Szkolenie ma mieć formę warsztatu praktycznego (ok 8h szkoleniowych) obejmującego znowelizowane przepisy kpa i innych ustaw, dostosowanego do specyfiki i uregulowań prawnych z zakresu pomocy społecznej, pieczy zastępczej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Cechy przedmiotu zamówienia:

Warsztaty prowadzone w grupach około 15 osób.

Preferowany harmonogram prowadzenia ww. zajęć ok 8h szkoleniowych, przeprowadzenie warsztatów w okresie od 25.10.2021 – 15.12.2021; szczegółowe terminy zostaną ustalone z wybranym wykonawcą.

Miejsce realizacji warsztatów: Sierpc

Warsztaty mają być zorganizowane i przeprowadzone z zachowaniem zasad epidemiologicznych.

Wykonawca zapewnia salę gwarantującą bezpieczne i wygodne realizowanie zajęć warsztatowych, z łazienką, toaletą dostępną dla osób z niepełnosprawnością

Wykonawca ma zapewnić catering dla uczestników warsztatów (przekąski, napoje ciepłe, zimne),

Wykonawca zapewnia dla każdego uczestnika materiały edukacyjne, szkoleniowe oraz materiały papiernicze i piśmiennicze (teczka, notes, długopis itp.).

 

Kod CPV

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

25.10.2021-15.12.2021

Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi:

posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych

posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

posiadać wykształcenie wyższe prawnicze

udokumentowany staż - minimum 3-letni - w pracy w związanej ze szkoleniami w zakresie prawa administracyjnego

posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, a w szczególności powinien w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonywać czynności zbieżne z przedmiotem zamówienia, tj. przeprowadzić min. 10 szkoleń z zakresu prawa administracyjnego

Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia” na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń. Wykonawca, który nie spełni określonych powyżej warunków zostanie odrzucony z udziału w postępowaniu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia informacji zawartych w dokumentach.

 

Zadania i obowiązki Wykonawcy:

rzetelne przeprowadzenie zajęć grupowych,

zapewnienie sali gwarantującej bezpieczne i wygodne realizowanie zajęć warsztatowych z poczęstunkiem, z łazienką, toaletą dostępną dla osób z niepełnosprawnością,

zapewnienie poczęstunku dla uczestników przez cały czas trwania zajęć (przekąski, napoje ciepłe, zimne),

przygotowanie materiałów edukacyjnych dla każdego uczestnika

prowadzenie list obecności na zajęciach

przeprowadzenie ewaluacji pre- post dla każdego uczestnika

sporządzenie – na podstawie ankiet – raportu ewaluacyjnego zawierającego ocenę rezultatów, wykaz zastosowanych narządzi pracy, liczbę zrealizowanych godzin oraz określenie dalszych obszarów rozwoju dla uczestników,

przekazanie Zamawiającemu całej dokumentacji po zakończeniu , w tym kopii zaświadczeń dla uczestników.

 

Warunki zmiany umowy

dopuszcza się zmianę umowy w przedmiocie terminu wykonania, ilości uczestników, miejsca wykonania, osób wykonujących zamówienie, dopuszcza się unieważnienie postępowania

 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

formularz ofertowy- załącznik nr 1

udokumentowanie doświadczenia zawodowego oraz wykształcenia

konspekty zajęć pakiet edukacyjny dla uczestników

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych – załącznik nr 2

oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych – załącznik nr 3.

 

Kryteria oceny oferty i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena 100% za całość przedmiotu zamówienia

C= najniższa cena spośród cen wykonawców we wszystkich złożonych ofertach w danym postępowaniu/ cena zaproponowana przez danego wykonawcę *100

 

Postanowienia końcowe

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego oraz unieważnienia postępowania.

2.Wymogi dotyczące oferty:

a) Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie, komputerze lub w sposób trwały i czytelny oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Oferenta na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

b) ofertę składa się na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

c) Upoważnienie do podpisania oferty w imieniu wykonawcy (o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty na przykład wydruk informacji z KRS) powinno być w oryginale dołączone do oferty.

d) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

e) Do oferty wykonawca załącza wymagane niniejszym zapytaniem ofertowym załączniki.

f) Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

g) Oferenci, którzy złożyli oferty niekompletne - to jest nie zawierające załączników wskazanych w niniejszym zapytaniu ofertowym zostaną wezwani do uzupełnienia oferty w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Oferta wykonawcy, który nie uzupełnił oferty w terminie zostanie odrzucona.

h) Oczywiste omyłki pisarskie Zamawiający jest uprawniony poprawić, przy czym za omyłkę pisarską nie będą uznawane jakiekolwiek omyłki dotyczące ceny ofertowej. Oferta zawierające błędy w cenie ofertowej zostanie odrzucona.

i) Oferta sporządzona niezgodnie z treścią niniejszego zapytania, oferta złożona po terminie jak też oferta złożona przez wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu nie będzie oceniana.

3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.

4. Zamawiający powiadomi na piśmie, pocztą elektroniczną o wyborze oferty wszystkich oferentów, którzy ubiegali się o zamówienie.

5. Oferent, który przedstawił ofertę wybraną przez Zamawiającego, jako najkorzystniejszą, będzie zobowiązany do podpisania umowy załącznik nr 2 w terminie do dnia 15.10. 2021r.

6. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

7. Upublicznienie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje Zamawiającego do akceptacji żadnej z ofert złożonych przez Oferentów oraz zawarcia umowy z Oferentem, jak również składania wyjaśnień co do powodów lub odrzucenia oferty, Zamawiający jest uprawniony unieważnić zapytanie w każdym czasie.

8. Składając ofertę w postępowaniu, którego dotyczy niniejsze zapytanie Oferent akceptuje powyższe oraz akceptuje w szczególności, że Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

9. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do negocjacji z oferentami w wypadku, gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia. W przypadku wpływu dwóch ofert o identycznej cenie Zamawiający będzie negocjował pisemnie z Wykonawcami. Wykonawca będzie mógł złożyć tylko jedną ofertę w trakcie negocjacji.

 

Zamawiający

Powiat Sierpecki, POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

09-200 Sierpc ul. Świętokrzyska 2a

tel. (024) 275 76 60

e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu

Klauzula informacyjna: dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych RODO (Dz.U. UE.L. z 2016 r., nr 119, str.1) w sposób i w zakresie opisanym szczegółowo na stronie BIP PCPR w Sierpcu (http://www.pcprsierpc.bip.org.pl/)
 

FORMULARZ OFERTY

w postępowaniu o wartości zamówienia

nie przekraczającej równowartości kwoty wymienionej w art. 2 ust. 1 ustawy Pzp

Przeprowadzenie szkolenia „Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce - z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej”

1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

NIP: .....................................................................................................

REGON: ..............................................................................................

Numer rachunku bankowego: .......................................................................................

 

2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia:

Cena brutto za 1h (45 min.) :……………………………..

3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

………………………………………………………………

...................................................................................................

...................................................................................................

...................................................................................................

4. Oświadczam, że nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą.

 

Miejscowość ............................, dnia .................................... 2021 roku.

 

 

 

........................................................................

(pieczęć/podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

Oświadczam, że:

Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

Deklaruję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zamówienia zamieszczonym w zaproszeniu do złożenia oferty.

Zaproponowana cena będzie obowiązywała przez cały okres realizacji umowy, rozliczenie nastąpi na podstawie podanej kalkulacji szczegółowej (ceny jednostkowej) a wysokość wynagrodzenia ogółem będzie uzależniona od wypracowanej liczby godzin.

Dotrzymam terminu realizacji zamówienia.

Posiadam niezbędną wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje do wykonania zamówienia.


 

…………………………………………………………..………………………..

(data i podpis osoby uprawnionej/ Wykonawców)


 

OŚWIADCZENIA

Oświadczam co następuje:

posiadam uprawnienia określone przepisami prawa do przeprowadzenia szkolenia.

posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych;

pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k. za zeznanie nieprawdy 
lub zatajenie prawdy oświadczam, że nie byłam/em karana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

posiadam nieposzlakowaną opinię;

nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia tj. moja sytuacja ekonomiczna pozwala na właściwe wykonanie zamówienia;

posiadam wiedzę i doświadczenie;

dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (usługę wykonam osobiście TAK / NIE );

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia niniejszego postępowania.

zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną.

 

 

 

                                                                                                                                                                                               Agnieszka Gorczyca 

                                                                                                                                                                                                             -/-

                                                                                                                                                                                                   Dyrektor PCPR 
 


 


 

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Patrycja
  • Data dodania: 2021-10-12 08:49:14
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-18 08:32:15
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Patrycja
  • Data dodania: 2021-10-12 08:49:14
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-18 08:32:15
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Patrycja
  • Data dodania: 2021-10-18 08:32:15
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-18 08:32:15
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Lewandowska Patrycja
  • Data dodania: 2021-10-18 08:32:15
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-18 08:32:15
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Lewandowska Patrycja
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-10-12 08:44:33
 • Informacja zaktualizowana przez: Lewandowska Patrycja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-10-18 08:32:15
 • Liczba odsłon: 597
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 702830]

przewiń do góry